• Kees van Noorloos

    TESSA BRUGGINK

Kees van Noorloos (CDA): 'Wij gaan voor bereikbaarheid van de kop en een snelfietspad naast de N245'

WIERINGEN De provincie leeft niet onder de inwoners van Noord-Holland. Sommigen vinden het zelfs een overbodige bestuurslaag. Waar beslissen PS over en hoe raakt dat mij als inwoner? Valt er wel iets te kiezen? Deze krant laat in de aanloop naar de provinciale staten-verkiezingen (lokale) kandidaten aan het woord. Dit keer Kees van Noorloos van het CDA. 

Geef eens één voorbeeld van een onderwerp dat echt een heet hangijzer is, en waarover de Provinciale Statenleden binnenkort moeten beslissen? 

Provinciale Staten beslissen over Ruimtelijke Ordening, waar worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd. Mobiliteit, waar leggen we nieuwe wegen en hoe is ons OV ingericht. Milieu, wat zijn onze klimaatopgaven, hoe gaan we die behalen en op welke gronden wordt dat gerealiseerd. De woningnood is voor het CDA het belangrijkste thema en de toestemming, als gemeenten dat willen, om buiten bebouwd gebied te bouwen moet gegeven worden.

Dus de provincie moet bouwen in het (groene) buitengebied gaan toestaan?

Ja dat moeten we toestaan, als gemeenten daar behoefte aan hebben. We hebben het vertrouwen dat de gemeenten, met ook een democratisch gekozen bestuur, hier de juiste keuze in kan maken.Zoals hierboven aangegeven, ja dat moeten we toestaan, als gemeenten daar behoefte aan hebben. We hebben het vertrouwen dat de gemeenten, met ook een democratisch gekozen bestuur, hier de juiste keuze in kan maken.

De provincie investeert in recreatie en toerisme. Zo is de marketingorganisatie Holland boven Amsterdam opgetuigd om bezoekers aan Amsterdam te verleiden om de provincie in te trekken (en zo de druk op de hoofdstad te verlichten). De gemeenten betalen mee aan deze kostbare exercitie en campagne, maar het is onduidelijk of het hen iets oplevert. Zijn er geen betere manieren om toeristen te lokken naar een specifieke gemeente/regio? 

Het CDA wil graag een toeristen Ov-kaart invoeren, zodat ze één ticket kunnen kopen om daar de hele provincie mee in te trekken. Met de trein en bus ben je namelijk zo in bijna alle prachtige steden en dorpen die Noord-Holland rijk is.

De bereikbaarheid staat in sommige regio's onder druk. Moet de provincie vooral investeren in asfalt of openbaar vervoer; wat heeft op dit moment prioriteit?

De bereikbaarheid staat zo onder druk dat kiezen voor alleen asfalt of openbaar vervoer geen optie is om de druk te verlichten. Het CDA wil zich inzetten voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Kop door de N9 te opwaarderen. De verbetering van de oost-west verbinding en de verbinding vanaf de A7 via de N99 naar Den Helder zijn belangrijk voor een goede bereikbaarheid van de kust en de kop van Noord-Holland. Daarnaast zien we graag dat er een snelfietspad wordt aangelegd naast de N245.

Natuurbeschermers, zoals Landschap Noord-Holland, zouden het liefst zien dat boeren meer natuurbeheerders worden of op zijn minst overstappen op minder intensieve landbouw, zodat het grondwaterpeil dat nu in veenweidegebieden kunstmatig laag wordt gehouden, omhoog kan. De inklinking van de bodem zorgt namelijk voor veel problemen, zo komt er o.a. veel CO2 vrij. Hebben zij een punt en kan of moet de provincie dit stimuleren en faciliteren?

Nee, het CDA is voorstander van peil volgt functie. Je kunt niet zomaar delen van de grond onder water zetten zonder goed alternatief plan voor de telers op die gebieden. Er is nog veel innovatie mogelijk op dit gebied, zoals onderwater drainage. Dat moeten we eerst onderzoeken. Boeren moeten hun bedrijf rendabel kunnen houden.

Veel inwoners zijn fel gekant tegen de bomenkap in het duingebied door PWN en Staatsbosbeheer. Luistert de provincie genoeg naar deze geluiden? Is er bijvoorbeeld genoeg democratische controle op en communicatie over cq inspraakmogelijkheden bij het beleid van PWN of laat de provincie hier steken vallen? 

Het CDA onderkent de noodzaak van de kap. Het CDA wil ook dat bekeken wordt of een tweede en derde fase echt nodig zijn of misschien wat aanpassing behoeven. Met name de kap van de bomen bij Kaapnol ligt gevoelig dus als daar een aanpassing mogelijk is, zou dat mooi zijn. Dit heeft het CDA ook meegegeven aan de gedeputeerde, dat hij na de eerste fase een gedegen evaluatie houdt en dat bekeken wordt of 2de en 3de fase echt nodig zijn of misschien wat aanpassing behoeven.

Is de provincie wel streng genoeg bij het verlenen en handhaven van milieuvergunningen? Zie bijvoorbeeld de grafietregens veroorzaakt door Tata Steel in de IJmond?

Het CDA maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit rondom Tata Steel. Toch zijn we ons ook bewust van de enorme werkgelegenheid die Tata biedt. Daarom wil het CDA snel inzetten op andere oplossingen voor de luchtvervuiling, zoals een hal om de grafietdeeltjes op te vangen.

Hebben jullie een klimaatplan? Hoe ver willen jullie gaan met bijvoorbeeld het plaatsen van zonneweides en windturbines? Hoe veel horizonvervuiling is acceptabel?

Het CDA wil realistisch en betaalbaar de klimaatdoelen van Parijs halen. Dit betekent dat voor zonne-energie op daken voorrang krijgt op zonneweides en windenergie geplaatst wordt op plaatsen waar daar draagvlak voor is, zoals op industrieterreinen en langs snelwegen.